స్నేహాంజలి

నేను వెబ్ సైట్స్ కై సీరీస్ స్టోరీస్ రాస్తున్న వరసలో 
ఈ రచన కాకతాళీయంగా ప్రింట్ మీడియాలో ప్రచురణకై మల్లింది. 

ఈ క్రింది పత్రికలో కొన్ని ఎపిసోడ్లుగా వచ్చింది. ఆ  జనవిజయం ప్రింట్ మీడియాలోని భాగాలు ఈ క్రింద ఇస్తున్నాను ...
పిమ్మట, అదే నిర్వాహకుల వెబ్ పత్రిక


లో తొలుత నుండి పాఠకులకు
అందించడం జరిగింది.

***